آخر

شمارش معکوس برای پایان دنیا

چند روزی بیشتر تا پایان دنیا باقی نمانده است. این دیدگاهی است که بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در جهان به آن معتقدند! بر اساس یک تحقیق علمی معتبر و گزارش منتشر شده در روییترز، از هر ۷ نفر، یک نفر معتقد است که پایان جهان به زودی فرا می ...

متن کامل »