ادعاهای نژادپرستانه

ادعاهای نژادپرستانه اپل علیه سامسونگ جنجال به پا کرد

ظاهراً درگیری این دو غول بزرگ پایانی ندارد زیرا دادگاه این دو کمپانی با جنجال جدید پس از ادعاهای نژادپرستانه اپل علیه سامسونگ به مرحله جدید کشیده شده است.

متن کامل »