ارتش آمریکا

ارتش آمریکا تفنگی ساخته که باعث کوری موقف دشمنان می‌شود

ارتش آمریکا تفنگ کوری موقت

سلاح های لیزری دیگر محدود به فیلم‌های علمی-تخیلی نیستند و در ارتش های بزرگ استفاده می‌شود. ارتش آمریکا نیز موفق به ساخت تفنگی شده بود که می‌توانست باعث کوری موقت دشمنان شود.

متن کامل »