انتخابات 92

جناب آقاي روحاني شما را به خدا هواي ما جوانان ايران را داشته باشيد

جمعه 24 خرداد ماه 1392 ، برگي ديگر از تاريخ پر افتخار ايران ورق خورد.ما ايرانيان از هر قشر ، زبان و دين و مذهبي يک دست به پاي صندوق هاي راي آمديم و به ايرانمان ، اقتدارمان و حضورمان راي داديم ، حضوري که دشمنان ميهن را نا اميد ...

متن کامل »