انتخابات 92

جناب آقای روحانی شما را به خدا هوای ما جوانان ایران را داشته باشید

جمعه ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ ، برگی دیگر از تاریخ پر افتخار ایران ورق خورد.ما ایرانیان از هر قشر ، زبان و دین و مذهبی یک دست به پای صندوق های رای آمدیم و به ایرانمان ، اقتدارمان و حضورمان رای دادیم ، حضوری که دشمنان میهن را نا امید ...

متن کامل »