اندازه گیری سرعت نور

سرعت نور چگونه اندازه گیری می شود؟

سرعت نور

سرعت نور در خلا دقیقا برابر ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ متر در ثانیه است. امروزه به کمک لیزرها سرعت نور با بیشترین دقت اندازه‌گیری شده است، به طوری که فاصله یک متر را هم با استفاده از سرعت نور تعریف می‌کنند؛ مسافتی که نور در ۱/۲۹۹۷۹۲۴۵۸ ثانیه می‌پیماید، برابر یک متر است. سرعت ...

متن کامل »