انسان نیاندرتال

آیا رد پای گرفتار در مواد مذاب آتش فشانی متعلق به انسان نئاندرتال است؟

انسان نئاندرتال

احتمالا رد پای انسان نئاندرتال توسط یک آتشفشان به ثبت رسیده، در واقع انسان نئاندرتال قبل از سرد شدن کامل مواد خارج شده از دهانه آتشفشان، بر روی آن قدم گذاشته و رد پایش پس از سرد شدن تبدیل به اثری جاودانه شده است.

متن کامل »

قدمت افروختن آتش به قبل از انسان هوموساپینس باز می گردد

هوموساپینس

دیرینه شناسان برای چندین دهه معتقد بودند که برافروختن آتش برای نخستین بار توسط انسان هوموساپینس صورت گرفته است، اما مطالعات اخیر نشان داد که قدمت این کنش انسانی به قبل از انسان هوموساپینس باز می گردد.

متن کامل »

کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال دانشمندان را بهت زده کرد

انسان نئاندرتال

انسان های مدرن گاها برای تحقیر یکدیگر از واژه انسان نئاندرتال استفاده می کنند، اما کشف چنگال عقاب تراش خورده توسط انسان نئاندرتال نشان می دهد که آنها به دلیل تکامل فکری، دارای یک سیستم سمبلیک و معنایی پیچیده و غنی بوده اند.

متن کامل »