تصویر عامل بمب گذاری ماراتون بوستون

آیا کاربران شبکه اجتماعی ردیت عامل بمب گذاری ماراتون بوستون را شناسایی کرده اند؟

همانطور که اطلاع دارید ماراتون بزرگ امسال در بوستون آمریکا تبدیل به صحنه بمب گذاری تروریستی بود که به کلی ماهیت ورزشی این رویداد را تغییر داد.اما نکته جالب این است که کاراگاهان (کاربران)شبکه اجتماعی ردیت ادعا می کنند که تصویر عامل این بمب گذاری را پیدا کرده اند!

متن کامل »