خورشیدگرفتگی کلی

تماشا کنید: مسیر دقیق خورشیدگرفتگی در سال آینده

خورشیدگرفتگی

تابستان سال آینده، ساکنان آمریکای شمالی می‌توانند نظاره‌گر خورشیدگرفتگی کلی باشند. اتفاقی که در تاریخ ۲۱ ماه آگوست (۳۰ مرداد) رخ خواهد داد و سایه ماه از اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس کشیده خواهد شد. خورشیدگرفتگی کامل زمان رخ می‌دهد که قرص ماه به طور کامل جلوی قرص خورشید را ...

متن کامل »