ردپا انسان

کشف ردپاهای ۸۰۰ هزار ساله انسان در جنوب شرقی انگلستان

باستان شناس نیک اشتون و همکاران وی از موزه باستان شناسی لندن موفق به کشف رد پا هایی از انسان های اولیه در سایت باستان شناسیHappisburgh  واقع در سواحل جنوب شرقی انگلستان شده اند. تخمین زده میشود رد پا ها متعلق به حداقل پنج نفر بوده و قدمتی بین ۸۰۰.۰۰۰ ...

متن کامل »