مترجم زنده

مترجم کورتانا زبان‌های بیشتری را پشتیبانی خواهد کرد

مترجم کورتانا

یکی از قابلیت‌های جذاب دستیار صوتی مایکروسافت ترجمه بین زبان‌های مختلف است. مترجم کورتانا تا به امروز قادر بود 46 زبان زنده دنیا را به یکدیگر ترجمه کند. حال مایکروسافت 4 زبان دیگر را نیز به مجموعه زبان‌های تحت پشتیبانی آن افزوده است.

متن کامل »