مرکز آمار ایران

ضریب نفوذ اینترنت و وسایل ارتباطی در ایران

ضریب نفوذ اینترنت

مرکز آمار ایران اطلاعات جدیدی از دسترسی خانوارها به وسایل ارتباطی منتشر کرد. بر اساس آمار منتشر شده، ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۵.۳ درصد، ضریب نفوذ رایانه ۴۱.۲ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۷۷.۹ درصد است.

متن کامل »