نقاط‌کوانتومی

کشف راز چشمک زدن نقاط کوانتومی

پژوهش انجام شده توسط دانشمندان «لوس آلاموسی» پیشرفت قابل توجهی در فهم پدیده چشمک زنی نقاط کوانتومی ایجاد می کند. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، یافته های این دانشمندان توانایی زیست شناسان را برای ردگیری ذرات منفرد افزایش می دهد و متخصصان فناوری را به خلق دیودهای نور گسیل بدیع ...

متن کامل »