واردات خودرو

واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی آزاد شد

واردات خودرو از مناطق آزاد

بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی آزاد شد. از سال ۱۴۰۰ امکان تبدیل خودرو پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی وجود دارد.

متن کامل »