120000

منتظر ثبت رکورد جدید سقوط آزاد فضایی باشید!

 آخرین مراحل آماده سازی برای شکستن رکورد پرش مافوق صوت از ارتفاع ۳۷ کیلومتری در حال انجام است.«فلیکس باومگاتنر» چترباز ۴۳ ساله اتریشی ماه مارس (فروردین) از ارتفاع ۲۰ کیلومتری و ماه جولای (خرداد) از ارتفاع ۲۹ کیلومتری به پایین پرید و اکنون به دنبال شکستن رکورد ۳۱ کیلومتری متعلق ...

متن کامل »