2012 london

موج فن آوري هاي نوين در المپيک لندن

با توجه به این که بازی‌های المپیک یکی از مهم‌ترین رویدادهایی است که هر چهار سال یک بار در جهان برگزار می‌شود، مسلما در هر دوره برگزاری مسئولان آن سعی بر این دارند که از تمامی فناوری‌های موجود برای با شکوه برگزار کردن این رخداد، استفاده کنند.در ادامه نگاهي داريم ...

متن کامل »