8 مرد ثروتمند دنیا

دارایی 8 مرد ثروتمند دنیا برابر با درآمد نصف مردم جهان است

8 مرد ثروتمند دنیا

موسسه‌ی آکسفام (Oxfam) آماری را منتشر کرد که نشان‌دهنده‌ی شکاف درآمدی و نابرابری مالی در سطح جهان است. این موضوع در سال‌های اخیر به شکل معناداری افزایش پیدا کرده و در حال حاضر، دارایی 8 مرد ثروتمند دنیا به اندازه‌ی درآمد نصف مردم جهان است. از جمله‌ی این 8 نفر ...

متن کامل »