apocalyptic

اماکن مشهور در آخرالزمان

تصور فرارسیدن آخر الزمان برای اغلب افراد کاری همراه با دلهره و اضطراب است . حال اماکن مشهور دنیا را هنگام آخر الزمان و رها شده در طبیعت تصور کنید ، این کاری است که هنرمندان تیم Naughty Dog انجام شده است . با گجت نیوز و این تصاویر شگفت ...

متن کامل »