armband

Myo ، گجتی پوشیدنی برای کنترل ابزارهای هوشمند خانگی

Myo نام بازوبندی است که بر روی بازو بسته می شود و با استفاده از یک بیوسنسور که پالس های الکتریکی دقیقه ای را از ماهیچه ها می گیردکار می کند. با قرار گرفتن این دستگاه بر روی بازو می توانید بصورت بی سیم کامپیوترها ولوازم دیجیتالی اطراف را تنها ...

متن کامل »