massive

دانشمندان نحوه شکل گیری هستی را شبیه سازی می کنند

دانشمندان  علاقه بسیاری به برگرداندن جهان دارند تا  ببینند چه اتفاقاتی از ابتدا تا به امروز افتاده است. از آنجائی که این کار امکان پذیر نیست محققین به دنبال خلق نمونه کوچکی از کائنات در درون رایانه ها هستند تا قوانین فیزیکی را بر روی آنها بیازمایند وتکامل آنها را ...

متن کامل »