WISE 0855

ستاره شناسان برای اولین بار در خارج از منظومه شمسی ابرهای متشکل از بخار آب یافتند

ابرهای متشکل از بخار آب

ستاره شناسان برای اولین بار شواهدی دال بر وجود ابرهای متشکل از بخار آب در خارج از منظومه شمسی یافتند. به گزارش Astrophysical Journal Letters این ابرها در اطراف جسم سردی به‌ نام WISE 0855 کشف شده‌اند.

متن کامل »