شهر آتلانتیس

بقایای شهر آتلانتیس در سواحل اسپانیا کشف شد

همه شما با شهر آتلانتس آشنایی دارید. افلاطون نخستین کسی بود که در خصوص شهر آتلانتیس قلم زد. اخیرا بقایایی از یک شهر باستانی در اسپانیا کشف شده که تاریخ دانها آن را به شهر آتلانتیس نسبت می دهند.

همانطور که قبلا اشاره شد، افلاطون در دو رساله خود به نامهای تیمائوس و کریتیاس به توصیف شهر آتلانتیس و تمدن آن پرداخته است. افلاطون مردمان شهر آتلانتیس را افرادی ماهر در دریانوردی توصیف می کند که آتن باستان را محاصره می کنند.

هر چند افلاطون در دو رساله خود به شرح جزییات شهر آتلانتیس پرداخته است، اما تاکنون مدارکی دال بر واقعیت وجود چنین شهری در دوران باستان کشف نشده است. به نظر می رسد ۹ هزار سال قبل از افلاطون تمدن آتلانتیس از بین رفته باشد. اما افلاطون مکان این شهر را ماوراء ستون های هرکول عنوان می کند.

شهر آتلانتیس

اخیر گروهی از کارشناسان موفق به کشف بقایای یک شهر باستانی شده اند و آن را به شهر آتلانتیس نسبت می دهند. آنان معتقدند سازه های کشف شده در جنوب سواحل اسپانیا مدارکی هستند که حکایت از وجود یک فرهنگ پیشرفته در این منطقه دارند. سازه های یاد شده در واقع بقایای یک شهر قدیمی هستند که در سواحل جنوبی اسپانیا قرار داشته است.

بقایای شهر آتلانتیس با نوشته های افلاطون تطابق دارد

به نظر می رسد سازه های یاد شده با توصیفات افلاطون تطابق دارد  و حتی نحوه ویران شدن آنها نیز باز مهم با توصیفات افلاطون همخوانی داشته باشد. کارشناسان می گویند نه تنها شهر آتلانتیس را کشف کرده اند، بلکه به فهم دقیق سطح فناوری مردم این شهر در هزاران سال گذشته نیز رسیده اند.

یکی از کشفیات مهم صورت گرفته توسط کارشناسان مربوط به کشف یک دیوار عظیم است که افلاطون نیز در نوشته های خود به آن اشاره کرده است. طول این دیوار پنج و نیم مایل بوده و بنظر می رسد به وسیله حجم عظیمی از آب تخریب شده است. این همان آبی است که جزیره آتلانتیس را غرق کرد و با رسوبات خود شهر آتلانتیس را ویران نمود.

شهر آتلانتیس

منطقه کشف شده ۱۰۰ مایل وسعت دارد و از آتلانیک به سوی مدیترانه کشیده شده است. هر چند برای آغاز تمدن آتلانتس نمی توان تاریخ مشخصی عنوان کرد، اما پایان این تمدن به ۱۰ هزار سال پیش باز می گردد.

کارشناسان معتقدن شهر آتلانتس دو مجموعه از جزایر طبیعی و دست ساز مجزا بوده است و در نهایت به نظر می رسد که دو سونامی قوی منجر به غرق شدن کل جزیره شده اند.