ارتفاع خطرناک

فوکوس : ارتفاعاتی که رفتن به آنها جرات می خواهد !

اغلب انسان ها به صورت غریزی از ارتقاع ترس داشته و همواره وقتی که در این موقعیت قرار می گیرند به گونه ای می خواهند در آن شرایط باقی نمانده و با دور شدن از آن محل، استرس خود را کم کنند.اما بر خلاف این دسته از آدم ها ، ...

متن کامل »