ای مک

فردا کنفرانس سالانه WWDC اپل آغز مي شود، منتظر چه اخباري باشيم ؟

  دوشنبه اين هفته آغاز کنفرانس ساليانه توسعه دهنگان اپل است و همه منتظر اند تا ببينند اين شرکت مي خواهد چه چيزهاي جديدي در آنجا معرفي کند. در مورد بعضي از آنها اطمينان وجود دارد و برخي هنوز در حد شايعه هستند. بياييد با هم نگاهي بياندازيم به اينکه ...

متن کامل »