تجهیزات هوشمند

تجربه حس گاز گرفته شدن توسط کوسه با استفاده از ربات زیرآبی

آیا دوست دارید بدانید چه اتفاقی برایتان می افتد وقتی که توسط یک کوسه بزرگ گاز گرفته می شوید؟؟ برای درک واقعی چنین اتفاقی می توانیم از تکنولوژی دنیای رباتیک استفاده کنیم.

متن کامل »