تناوبی

محققان يكصد و سيزدهمين عنصر گريزان جدول تناوبي را شناسايي کردند

 محققان ژاپني از شناسايي قطعي يكصد و سيزدهمين عنصر گريزان جدول تناوبي خبر دادند كه مي‌تواند حق انتخاب نام اين عنصر را براي اين كشور به همراه داشته باشد.زنجيره اي از شش واپاشي آلفا متوالي در آزمايشات صورت گرفته در مركز پرتو راديو ايزوتوپ RIKEN‌ در نزديكي توكيو منجر به ...

متن کامل »