جنوب

کاووش محققان براي يافتن اشكال ميكروبي حيات در تاريك ترين مناطق قطب جنوب

محققان انگليسي جست‌وجو براي حيات مدفون شده در عمق يخ هاي درياچه‌اي قطب جنوب را اواخر سال جاري ميلادي آغاز مي‌كنند.جست‌وجو براي يافتن اشكال ميكروبي حيات در تاريك ترين مناطق قطب جنوب و در عمق سه كيلومتري يخ هاي درياچه «الس ورث» (Ellsworth) با بررسي نمونه هاي آب و گل ...

متن کامل »