حذف ریال

واحد پول ایران به تومان تغییر یافت؛ حذف یک صفر و خداحافظی با ریال

واحد پول ملی

داستان تغییر واحد پولی ایران از سال 1372 آغاز شد و اکنون پس از گذشت حدود 23 سال این موضوع به تحقق پیوست. امروز دولت، لایحه‌ی جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن یک صفر از پول کشور حذف شده و واحد پول ایران به تومان تغییر یافت.

متن کامل »