حذف صفر از واحد پولی

واحد پول ایران به تومان تغییر یافت؛ حذف یک صفر و خداحافظی با ریال

واحد پول ملی

داستان تغییر واحد پولی ایران از سال ۱۳۷۲ آغاز شد و اکنون پس از گذشت حدود ۲۳ سال این موضوع به تحقق پیوست. امروز دولت، لایحه‌ی جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن یک صفر از پول کشور حذف شده و واحد پول ایران به تومان تغییر یافت.

متن کامل »