حمل تریلی

تماشا کنید: با این گاری برقی انسان ها هم می توانند کامیون را حمل کنند

تماشا کنید: با این گاری برقی انسان ها هم می توانند کامیون را حمل کنند

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که با یک وسیله بتوانید یک تریلی-کامیون را خودتان حمل کنید و به این طرف و آن طرف ببرید؟ شرکتی هلندی یک گاری برقی ساخته است که می توانید با آن کامیون و تریلی های بزرگ را به دنبال خود بکشید.

متن کامل »