خودروهای لندن

تماشا کنید : یک دقیقه با ابر خودروهای خیابان های لندن

تابستان هرسال لندن مانند مابقی شهرهای جهان، میزبان انبوهی از گردشگران و مسافران خارجی می شود. اما یک شهر گران قاعدتا یک مسافران گران هم می خواهد و یک مسافر گران هم یعنی یک ماشین گران . . . !

متن کامل »