دوچرخه مفهومی گذشتگان

دوچرخه رویایی گذشتگان در سال ۱۹۴۶ این گونه بوده است

دوچرخه رویایی گذشتگان

هر تکنولوژی که امروز به سطوح بالایی دست یافته، روزی در پایین ترین سطح خود آرزو و رویای بشریت بوده است. رویای پرواز حتی به قیمت بلند شدن از روی زمین برای چند متر امروز به جنگنده های فرا صوت توسعه پیدا کرده و خیال بافی در مورد ارتباط بی ...

متن کامل »