ربات های صنعتی

دست رباتیک فرانکا امیکا ؛ رباتی خارق العاده که قادر به ساخت همنوعانش است

دست رباتیک فرانکا امیکا ؛ رباتی خارق العاده که قادر به ساخت همنوعانش است

مردم و کارکنان کارخانه‌های صنعتی به خوبی می‌دانند که ربات های کارخانه‌ای می‌توانند خطرناک باشند، به خصوص پس از اولین حادثه‌ی مربوط به ربات ها که در ژانویه 1979 رخ داد و یکی از کارکنان کارخانه‌ی Ford به نام رابرت ویلیامز توسط اشتباه یک ربات کشته شد. اما شاید امسال، ...

متن کامل »