ربات Remus

تجربه حس گاز گرفته شدن توسط کوسه با استفاده از ربات زیرآبی

آیا دوست دارید بدانید چه اتفاقی برایتان می افتد وقتی که توسط یک کوسه بزرگ گاز گرفته می شوید؟؟ برای درک واقعی چنین اتفاقی می توانیم از تکنولوژی دنیای رباتیک استفاده کنیم.

متن کامل »