رسدخانه

قند فضايي عامل پيدايش حيات در جهان هستي

تيمي از ستاره شناسان رسد خانه جنوبي آمريکا براي اولين بار موفق به شناسايي مولکول‌هاي قند در گازهاي اطراف يک مجموعه دو ستاره‌اي جوان شدند. آب، اکسيژن و اکنون قند، مولکولهايي است که بطور شناور در فضا شناسايي و در زمان و مکان مناسب بر روي سيارات جديد فرستاده شده‌اند ...

متن کامل »