سرویس ایمیل روسیه

آسیب‌پذیری سرویس ایمیل روسیه توسط محقق ایرانی کشف شد

سرویس ایمیل روسیه

یکی از محققان ایرانی در حوزه‌ی امنیت به نام احسان حسینی موفق شد تا آسیب‌پذیری سرویس ایمیل روسیه را کشف و ثبت کند. این آسیب‌پذیری، بسیار خطرناک گزارش شده و باعث می‌شود تا فرد نفوذکننده بتواند یک پیامک تقلبی و ویرایش شده را برای کاربران ارسال کند.

متن کامل »