سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران

سرانجام سرویس تماس صوتی تلگرام برای کاربران ایرانی ارائه می‌شود؟

تماس صوتی تلگرام

سرانجام تلگرام به انتظارها پایان داد و در روز دهم فروردین، خبر اضافه شدن قابلیت تماس صوتی را در به‌روزرسانی ۳.۱۸ خود اعلام کرد. در حال حاضر این قابلیت تنها برای کاربران غرب اروپا در دسترس قرار گرفته و قرار است به زودی این سرویس در کشورهای دیگر از جمله ...

متن کامل »