سنسور نوری

با سنسور نوری Bixi دستگاه های هوشمند را بدون دخالت دست کنترل کنید

سنسور نوری Bixi

حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید دستگاه های هوشمند یا وسایل الکترونیکی اطرافتان را بدون دست زدن به آنها کنترل کنید. حالا با معرفی سنسور نوری Bixi در سایت Kickstarter، کاربران می‌توانند دستگاه های هوشمند را بدون اینکه نیازی به لمس آنها وجود داشته باشد، کنترل کنند.

متن کامل »