سوییچ خاموش کننده از راه دور

اگر از پرداخت کردن طفره بروید،ماشینتان از راه دور خاموش خواهد شد!

اگرچه رانندگی، به انسان،  حس آزادی و نشاط می بخشد، اما این هیجان تنها تا زمانی که به عوارضی برسید، دوام خواهد آورد! این امر برای تمام آمریکایی هایی که بدحساب هستند، صدق می کند!

متن کامل »