شاخص های رفاه جهانی

مرفه ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند

مرفه ترین کشورهای جهان

موسسه تحقیقاتی لگاتوم نتایج به دست آمده از شاخص رفاه جهانی سالانه خود را منتشر کرد که بر این اساس مرفه ترین کشورهای جهان معرفی شدند. این موسسه عوامل زیادی را در نظر گرفت تا ۲۵ کشور را به عنوان مرفه ترین کشورهای دنیا انتخاب کند.

متن کامل »