شرایط جسمی فضانوردان

آزمایش های جدید ناسا برای رفع ناراحتی های چشمی فضانوردان

شرایط در فضا بسیار با آنچه ما در زمین تجربه می کنیم بسیار تفاوت دارد و همیشه برای دانشمندان ناسا این مسئله که بتوانند در فضا سلامت فضانوردان را کنترل کنند به عنوان برنامه ای مهم و هزینه بردار در راس امور این سازمان قرار گرفته است.در این وادی ناسا ...

متن کامل »