شکل گیری سیارک فلزی Psyche

کشف آب بر روی سیارک فلزی Psyche

سیارک فلزی Psyche

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود، بر روی سیارک فلزی Psyche آب پیدا کردند. پس از کشف آب در بزرگترین سیارک فلزی منظومه شمسی، ناسا تصمیم دارد تا ماموریتی را برای اکتشافات بیشتر بر روی این سیارک انجام دهد.

متن کامل »