غذای انسانهای اولیه

انسانهای اولیه در ۱.۲ میلیون سال پیش چه چیزهایی می‌خوردند؟

انسانهای اولیه

محققان موفق شدند تا فسیل دندانی را پیدا کنند که حدود ۱.۲ میلیون سال قدمت دارد و با بررسی این دندان باستانی متوجه شدند که انسانهای اولیه چه چیزهایی را به عنوان غذا می‌خوردند. مطالعات صورت گرفته بر روی این فسیل و بقایای میکروبی موجود در آن نشان‌دهنده‌ی این موضوع است ...

متن کامل »