فوم دارپا

دارپا فوم ، ماده ای که به جنگ خونریزی های داخلی بدن می رود

آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (DARPA) در حال توسعه نوعی  از فوم است که می تواند به زخم های بدن در اثر میدان جنگ وارد شده و از آنها در برابر خونریی داخلی حفاظت کند

متن کامل »