قالب جدید

ظاهر گوگل پلي دستخوش تغييراتي بزرگ خواهد شد

به عقيده بسياري از افراد ظاهر فعلي فروشگاه گوگل پلي مناسب و کاربردي است و نياز به تغيير ندارد ، اما در هرصورت کمپاني گوگل عاشق تغيير و تحول و نوآوري است و طبق اخبار رسيده ، ظاهرا قصد تغيير قالب فعلي گوگل پلي را دارد.

متن کامل »