لیست دستورات

لیست تمامی فرامین صوتی ابزار Google Now

اکثر شما با دستیار صوتی گوگل موسوم به Google Now آشنایی دارید.ابزاری که فرامین صوتی را از کاربر دریافت و اجرا می کند.اما بسیاری از افراد با دستورات این ابزار آشنایی نداشته و در نتیجه از آن استفاده نمی کنند.در این پست ، لیست تمامی فرامین صوتی Google Now را ...

متن کامل »