ماشین های پرنده

ماشین های پرنده لری پیج و انقلابی جدید در حمل و نقل مسافر

ماشین های پرنده لری پیج

ماشین های پرنده لری پیج به یقین انقلابی جدید و فراگیر در زمینه حمل و نقل مسافران خواهد بود. لری پیج درصدد است تا رویای ماشین های پرنده را محقق سازد. او برای به سرانجام رساندن این پروژه پول بسیاری را سرمایه‌‌گذاری کرده است.

متن کامل »