مدیران ارشد گوگل

تنها ۳ نفر از ۳۶ مدیر ارشد گوگل زن هستند !

گوگل در هفته ای که گذشت اطلاعات گوناگونی در رابطه با تنوع جنسیتی و نژادی کارمندانش منتشر کرد. با توجه به این اطلاعات دریافتیم که اکثر کارمندان این شرکت مردان سفید پوست هستند. به طور دقیق ۷۰ درصد  نیروی کار گوگل را مردان تشکیل داده و از کل کارمندان، ۶۱ ...

متن کامل »