ناخودآگاه چشم

آیا میدانید مغز انسان می بیند، حتی وقتی چشم ها نمی بینند ؟!

تخمینی که از قابلیت های پردازشی مغز انسان به طور ناخودآگاه (بدون هوشیاری) داریم چیزی در حدود پردازش ۱۱ میلیون قطعه-داده در هر ثانیه است. اگر مقایسه ای داشته باشیم با پردازش حین هشیاری، خنده تان خواهد گرفت: فقط ۴۰ قطعه-داده در ثانیه.

متن کامل »