هزار

1000 سال جنگ به روايت ويديو

متاسفانه جنگ به يك بخش دائمي در زندگي انسانها تبديل شده و عراق و افغانستان و مناطق ديگر هنوز درگير ناآرامي هستند اما بر اساس تصاوير ويدويي، اوضاع جهان هميشه به اين شكل نبوده است. يك كاربر سايت يوتيوب براي كمك به مقايسه تاريخ جنگ در 1000 سال گذشته به ...

متن کامل »