هواپیمای دو نفره

طرح مفهومی «بالگرد-هواپیما» توسط محققین ارائه شد

محققان یک طرح مفهومی جدید ارائه کرده‌اند که ترکیبی از هواپیما و بالگرد است و امکان برخاستن و فرود عمودی – مانند بالگرد – را همراه با سرعت و کارآیی هواپیما با دو بال ثابت فراهم می‌کند.

متن کامل »